tai game sun win Các trang chi điều khoản và điều kiện

1. Giới thiệu

Các sòng bạc tiền gửi tối ruby79 game bai doi thuong 2020 thiểu (MDC MDC) và tất cả các thực thể do MDC kiểm soát đều được gọi chung là ở đây là chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, hoặc chúng tôi.
Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi tham gia vào nội dung của bất kỳ trang web MDC nào. Bằng cách sử dụng bất kỳ trang web MDC nào, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng được fifa 17 mobile android nêu trong tài liệu này.
Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản tải game binh88 sử dụng này, bạn không được sử dụng các trang web MDC.
Chúng tôi có quyền thêm, thay đổi, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này, theo quyết định riêng của chúng tôi, với các quy trình được nêu trong phần có nhãn sửa đổi.

2. Cân nhắc

Bằng cách tiếp tục sử dụng các trang web của chúng keo cai net tôi, bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng này được hỗ trợ bằng cách xem xét hợp game đánh bài tiến lên lý. Bạn thừa nhận rằng, nhưng không giới hạn, việc xem xét như vậy là bao gồm việc bạn sử dụng các trang web MDC, nhận dữ liệu từ chúng tôi, tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin có sẵn thông qua các trang web của chúng tôi, tiềm năng của việc sử dụng và hiển thị hoặc xem xét các bài nộp của bạn Dưới đây trong phần được dán nhãn Đệ trình.

3. Hạn chế sử dụng vật liệu

Bản quyền
Tất cả thông tin được lưu giữ trong tai vua bai các trang web MDC là tài sản có bản quyền của chúng tôi và/hoặc tài sản của người cấp phép và người được cấp phép của chúng tôi.
Thương hiệu
Tất cả các nhãn hiệu hoặc tên thương mại là độc quyền của MDC và/hoặc người cấp phép hoặc người được cấp phép đã nói ở trên. Không có thông tin của chúng tôi có thể được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào.
Sử background casino dụng cá nhân
Các trang web MDC chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn. Bất kỳ việc sử dụng kinh doanh của các trang web của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sử dụng các trang web của chúng tôi theo cách bất hợp pháp hoặc gây hại cho người hoặc thực thể khác.
Đệ trình
Nếu bạn gửi cho chúng tôi các bài nộp không được yêu cầu, cố ý hoặc vô ý, thông qua sự tham gia của bạn với trang web MDC, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung hoặc tài bài tấn liệu, văn bản, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, nghe nhìn và/hoặc tài liệu tiểu sử khác Điều đó có thể được gọi chung là nội dung do người dùng tạo, chúng tôi và các đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ được phép sử dụng nội dung này theo cách không giới hạn.
Nếu có bất kỳ sự mơ hồ nào xung quanh Hiến pháp của Nội dung do người dùng tạo ra, nội dung đó sẽ được coi là một đệ trình theo các điều khoản sử dụng. Đệ trình không được thực hiện để tin tưởng vào sự bảo mật, chúng cũng không được tạo ra để tạo ra mối quan hệ ủy thác giữa bạn và chúng tôi.

5. Bảo mật

Bạn đồng ý thông báo kịp thời cho chúng tôi, sử dụng biểu mẫu nằm trên các trang công ty, về bất kỳ vi phạm bảo mật nào mà bạn nhận thức được liên quan đến bất kỳ trang web MDC nào. Chúng tôi từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ phần này.

6. Quy tắc trang web

Sau đây là danh sách các quy tắc trang web được áp dụng trên các trang web MDC. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

  • Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào có sẵn cho bạn trên bất kỳ trang web MDC nào cho mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Bạn sẽ không phân phối, đăng, tải lên, gửi hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào khác bất kỳ tệp máy tính hoặc phần mềm nào có chứa virus hoặc thành phần có hại tương tự có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng trang web MDC hoặc làm giảm hoặc làm hỏng khả năng sử dụng của các trang web MDC cho Người dùng khác;
  • Bạn sẽ không trình bày sai danh tính của bạn hoặc mạo danh bất kỳ người nào bằng cách sử dụng thông tin tiểu sử hoặc sự giống nhau của họ;
  • Bạn sẽ không tham gia vào hành vi đột phá trên các trang web của chúng tôi;
  • Bạn sẽ không thay đổi bất kỳ từ chối trách nhiệm, bản quyền hoặc thông báo nhãn hiệu hoặc thông báo pháp lý mà bạn không có sự cho phép rõ ràng để thay đổi;
  • Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc âm mưu nào để thực hiện bất kỳ hoạt động tội phạm nào.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những người dùng khác sẽ tuân thủ các quy tắc trang web của chúng tôi hoặc các điều khoản khác trong các điều khoản này. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn cho rằng tất cả rủi ro dẫn đến thiếu sự tuân thủ.
Nơi chúng tôi yêu cầu bạn gửi địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn và bạn đồng ý cung cấp địa chỉ e-mail thực sự hoặc số điện thoại thực của bạn.

8. Quyền loại bỏ nội dung

Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng từ chối mọi trách nhiệm) để xóa bất kỳ nội dung nào được tạo bởi người dùng của trang web này. Chúng tôi có quyền tuân thủ bất kỳ lệnh nào của các quan chức thực thi pháp luật liên quan đến việc xác định bất kỳ người dùng nào, được cho là đang sử dụng các trang web của chúng tôi vi phạm luật có thể bao gồm chúng tôi chuyển nội dung và các đệ trình khác cho các quan chức thực thi pháp luật.

9. Nội dung được liên kết từ các trang web MDC

Khi bạn đang ở trên một trang web MDC, bạn có thể được chuyển đến các trang web khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và bên ngoài dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào nút Play Play ngay bây giờ, bạn sẽ được đưa ra khỏi trang MDC và trên một dịch vụ được điều khiển bởi một trong các đối tác tiếp thị B2B của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng khi bạn nhấp vào một liên kết, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật khác nhau trên các trang web được sở hữu và vận hành bởi đối tác đó, độc lập với MDC. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tài liệu có trong các trang web được liệt kê trong các trang web so sánh của chúng tôi hoặc được liên kết với các trang web MDC.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung, thông tin và tất cả dữ liệu cấu thành các tài liệu trên các trang web MDC được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Ở mức độ đầy đủ nhất cho phép trong luật hiện hành, chúng tôi từ chối tất cả các bảo hành. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc đảm bảo rằng chúng sẽ không lỗi thời hoặc chứa các vật liệu, virus hoặc các thành phần tương tự. Bạn cho rằng chi phí của bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh từ sự tham gia với các trang web của chúng tôi.
Chúng tôi rõ ràng từ chối trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được tìm thấy trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo sự hài lòng của bạn với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn tham gia khi rời khỏi các trang web của chúng tôi hoặc từ bên thứ ba được liên kết đến từ bên trong các trang web của chúng tôi. Bạn từ đây từ bỏ mọi yêu cầu chống lại chúng tôi đối với thông tin có trong các trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web của bên thứ ba được liên kết từ các trang web của chúng tôi.
Chúng tôi khuyên bạn nên điều tra một cách thích hợp thực thể mà bạn có thể giao dịch trên bất kỳ trang web của bên thứ ba này.

11. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất tích lũy bằng cách truy cập vào các trang web của chúng tôi.

12. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn về sơ suất, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn, bất kỳ người nào, bất kỳ thực thể nào cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài liệu MDC.
Hơn nữa, trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các bên kết nối phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào được coi là hiệu suất do các nguyên nhân vượt ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc một hành động bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị, sức mạnh và/hoặc các thất bại kỹ thuật, tranh chấp, xáo trộn, xáo trộn, Hành vi của Thiên Chúa, chiến tranh hoặc thiên tai, hành động của chính phủ hoặc mệnh lệnh của các tòa án nước ngoài.
Bạn cũng đồng ý rằng cả chúng tôi và bất kỳ thực thể nào liên quan đến chúng tôi đều có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tương thích nào giữa các trang web của chúng tôi và bất kỳ trang web của bên thứ ba nào bao gồm nhưng không đầy đủ đối với các đối tác vận hành của chúng tôi hoặc để trì hoãn bạn trải nghiệm với các giao dịch liên quan đến các trang web của chúng tôi. Các hạn chế trong phần này và trong các điều khoản này áp dụng cho mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành.

13. Các vấn đề về quyền tài phán và địa điểm

Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động nào theo luật phát sinh từ các điều khoản này sẽ được đệ trình lên tòa án Ailen.
Chúng tôi không đại diện cho thông tin trên bất kỳ trang web MDC nào là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Những người chọn truy cập các trang web của chúng tôi làm như vậy chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành trong khu vực tài phán địa phương của họ.

14. Sửa đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này tại bất kỳ điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn với tư cách là người dùng nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản này cho các thay đổi.

15. Chấm dứt

Những điều khoản này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi một trong hai bên. Các bên tham gia các điều khoản này là MDC và bạn.
Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách không sử dụng các trang web MDC và phá hủy các tài liệu của chúng tôi được truy cập thông qua các trang web MDC.
Đối với bạn, chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản này mà không cần thông báo theo quyết định riêng của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi yêu cầu bạn ngừng sử dụng các trang web MDC.

16. Quy định chung

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu theo luật pháp của Ireland. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tìm thấy trong các Điều khoản này sẽ được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được, thì điều khoản cá nhân đó sẽ được coi là có thể bị loại khỏi toàn bộ các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại được tìm thấy trong các Điều khoản này.
Không từ bỏ một điều khoản trong các Điều khoản này sẽ được coi là từ bỏ thêm điều khoản đó hoặc điều khoản khác. Bạn đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân hành động nào liên quan đến trang web MDC phải bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ nguyên nhân hành động nếu không nguyên nhân hành động này sẽ bị cấm.

17. Phiên bản ngôn ngữ

Nếu có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của chính sách này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác của chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.
Trang cập nhật lần cuối ngày 29 tháng 8 năm 2018